BRENNHOLZ
wéi Dir et wënscht (op Palette, am lassenen oder agepaakt an der Kartongskëscht), an op déi Längt wéi Dir et braucht.
MOBIL SÉEREI
Woody-WoodPETERS kënnt mat enger mobiller See bei iech fir Är Beemstämm zu Brieder, Käfferen, Laten oder natierlech och aner Wënsch ze schneiden.
Déi Aarbecht kann bei Iech oder och zu Rippweiler gemaach gi. An dësem Fall kommen ech Beemstämm sichen, beaarbechten se esou wéi Dir et wënscht, an bréngen di fäerdeg Aarbecht erëm bei Iech zeréck.
BOIS DE CHAUFFAGE
condtionné selon vos besoin (sur palettes, en vrac, emballé dans des cartons) et coupé à la longueur désirée.
SCIERIE MOBILE
Woody-WoodPETERS se déplace chez vous avec sa scie mobile et transforme vos troncs d’arbres en planches, poutres, lattes ou toute autre réalisation.
Ce travail peut ce faire chez vous ou chez moi. Dans ce cas je viens chercher vos troncs, les conditionne selon votre demande, puis vous les ramène transformés.
Si vous avez d’autres projets dans ce domaine, faites-moi part de vos besoins et je donnerai vie à vos idées.

sciebois@woody-woodpeters.lu
Tel: +352 621 58 17 68
www.woody-woodpeters.lu
Facebook: woody-woodpeters

Like us on facebook